Academic staff
Dr. K.P. Chan
Associate Professor
 
Tel (852) 2859 2185
Email kpchan@cs.hku.hk
HKU Webpage http://www.cs.hku.hk/research/profile.jsp?teacher=kpchan
Homepage http://www.cs.hku.hk/~kpchan
Prof. Wenping Wang
Professor; Head of Department
 
Tel (852) 2857 7074
Email wenping@cs.hku.hk
HKU Webpage http://www.cs.hku.hk/research/profile.jsp?teacher=wenping
Homepage http://www.cs.hku.hk/~wenping
Dr. Kenneth K.Y. Wong
Associate Professor
 
Tel (852) 2857 8443
Email kykwong@cs.hku.hk
HKU Webpage http://www.cs.hku.hk/research/profile.jsp?teacher=kykwong
Homepage http://www.cs.hku.hk/~kykwong
Professor Y.Z. Yu
Professor
 
Tel (852) 2857 8238
Email yzyu@cs.hku.hk
HKU Webpage http://www.cs.hku.hk/research/profile.jsp?teacher=yzyu
Homepage http://www.cs.hku.hk/~yzyu
Dr. Yi-King Choi
Research Assistant Professor
 
Tel (852) 2857 8448
Email ykchoi@cs.hku.hk
Homepage http://i.cs.hku.hk/~ykchoi

Research staff
Dr. Bin Chan
Research Associate
 
Tel (852) 2857 8448
Email bchan@cs.hku.hk
Homepage http://i.cs.hku.hk/~bchan
Mr. Li ZHANG
Research Assistant
 
Tel (852) 2859 2713
Email lzhang@cs.hku.hk
Homepage http://i.cs.hku.hk/~lzhang

Past Members
Prof. Changhe TU
(Shandong University)
Dr. Jungwoo CHANG Dr. Zhonggui CHEN
(Xiamen University)
Dr. Xiaohong JIA
(Chinese Academy of Sciences)
Prof. Bin MA
(University of Waterloo)
Dr. Xin Tong
(MSRA)
Dr. Bin WANG
(Tsinghua University)
Dr. Tao WANG
(Hong Kong University of Science and Technology)
Dr. Yang XIA
(Dalian University of Technology)
Dr. Huaiping YANG Dr. Liping ZHENG Dr. Yuanfeng ZHOU
(Shandong University)
Mr. Sai BI (Ph.D in University of California San Diego)

Top